3

Referat – Allmøte 14.10.2021

Til alle som deltok og ikke deltok på allmøtet 14.10.2021, her kan dere lese referatet. Vi ønsker å gjøre allmøtet mer kjent og tilgjengelig for alle som bruker oss, da vi skal starte opp med hyppigere allmøter fremover, slik det var før Covid-19 slo til. Neste allmøte blir mandag 22. november kl. 17 på senteret.

Referat Allmøte


Sted: Nok. Oslo, Akersgata 1
Tid: 17.00 – 19.15
Til stede: Daglig leder Hilde, styreleder Anette, faglig veileder Kari, nestleder Marianna som referent, 8 brukere
Agenda:

 1. Runden rundt bordet
 2. Informasjon om veien videre og drøftingssaker
  • Yogatilbudet
  • Åpningstider Åpent hus
  • Julebord
  • Åpen selvhjelpsgruppe
  • Trygghet og trivsel på senteret
 3. Eventuelt
  Referat:
 4. Runden rundt bordet
  Hilde presenterte styreleder og de ansatte. Alle deltakere som ønsket å si noe om hvordan de har opplevd tiden siden pandemien startet ble invitert til å gjøre det.
 5. Informasjon om veien videre og drøftingssaker
  • Brukermedvirkning:
  – Brukermedvirkning: Det ble stilt spørsmål ved senterets forståelse av hva brukermedvirkning er, og etterlevelsen av dets viktighet med tanke på brukernes mulighet til å påvirke bla. senterets åpningstider og brukertilbud. Opplevelsen av manglende medvirkning og det å ikke ha blitt hørt har ført til angst og manglende tillitt til senteret, samt at flere ikke har tort å komme på allmøtet fordi de er redde for at det blir høy temperatur.
  – Hyppighet av allmøte: Deltagerne etterlyser månedlige allmøter fordi de foreslåtte kvartalsvise møtene oppleves som utilstrekkelige pga. antallet saker som er blitt tatt opp og fordi saker ikke er blitt fulgt opp.
  – Brukermøter: Muligheten for å starte igjen brukermøter ble tatt opp. Disse møtene var en kanal for flere å ta opp saker som de opplever det er vanskelig å ta opp i allmøte.
  – Bruker representant i styret: deltagerne etterlyste brukerrepresentasjon i styret og henviste til andre sentre som har dette.
  Kari: Grunnen er at styremedlemmer har økonomisk ansvar som vi kan ikke pålegge dem.
  Anette: Styret inkluderer styremedlemmer med egenerfaring.
  Nok. Oslo Referat Allmøte 14.10.2021 Side 2 av 4
  • Brukertilbud
  – Åpent hus:
 • Antall timer per uke: Deltagerne utrykte misnøye, frustrasjon og sinne over at åpent
  hus tilbudet har blitt redusert fra 25 til 6 timer i uken under pandemien, og at
  antallet timer ikke er blitt økt etter gjenåpningen av samfunnet. Det lave ukentlige
  timeantallet oppleves som altfor lavt fordi mange ikke har noe annet sted å gå til.
 • Åpningstidene: Den korte åpningstiden (3 timer) oppleves som vanskelig for
  brukerne med lang reisevei, og for noen er det vanskelig å reise i rushtiden. 3 timer
  kan også oppleves som for lite når man trenger tid til å lande og så forberede seg på
  å dra igjen.
 • Tilbudet: Deltagerne opplever åpent hus som det viktigste tilbudet på senteret fordi
  man kan ha spennende diskusjoner og lære av andre.
 • Kommunikasjon om åpent hus: oppleves som utydelig, ikke klart hvor
  begrensningene kommer fra.
  o Gruppetilbud: Det ble etterspurt grupper man hadde før pandemien. Fordi enkelte
  opplever det som utrygt å starte i en gruppe med ansatte man ikke kjenner, er det viktig
  at gruppene holdes med en «gammel» ansatte til stede. Deltakerne var interessert i
  yoga-tilbudet som det planlegges for. Fordi tilbudet kommer til å bli ledet av en ny
  instruktør, ønsket deltakerne en mulighet til å treffe personen i forkant av første time for
  å bli kjent med vedkommende. Hilde skal undersøke muligheten for en overlapp med
  tidligere ansvarlig for yoga-tilbudet på senteret.
  • Spørsmål knyttet til driften av senteret:
  o Ansatte med egen erfaring: Det ble stilt spørsmål om hvorfor og når praksisen med
  minst 50% av de ansatte måtte ha egen erfaring ble endret. Svar: dette har vært en
  gradvis endring siden 2011 grunnet behovet for bredere kompetanse innen relevante
  fagfelt.
  o Utskifting av ansatte: Deltagerne utrykte at de føler utrygghet i møte med nye ansatte
  og synes det er vanskelig å starte i en grupper eller delta på åpent hus med bare
  nyansatte. Til spørsmålet om det er flere ansatte som skal slutte eller gå av i permisjon
  ble det besvart at ledelsen ikke har kunnskap om dette per dags dato.
  o Opplæring av nyansatte:
 • Møte med brukere: Deltagerne opplever stor variasjon på hvordan de blir møtt av de
  ansatte (ordbruk, tone) og at enkelte ikke viser nødvendig respekt og interesse. Det
  etterlyses bedre opplæring og oppfølging.
  Forbedringsforslag: alle nyansatte har en fadder som har jobbet på senteret i lang tid
  og so sørger for bedre opplæring i telefonvakt og åpent hus.
 • Kunnskap om senteret og de ulike tilbudene: Deltakerne opplever at de ansatte
  mangler kunnskap om senterets arbeid og tilbud og hva som er bra med dem
  Forbedringsforslag: Ansatte setter seg i referatene fra allmøtet og leser
  nyhetsbrevet.
  o Mangel på informasjon, tydelighet og åpenhet i kommunikasjonen: Deltagerne mener
  at senteret ikke har kommunisert tydelig nok sine framtidsplaner og at man har foretatt
  endringer til tross for lovnader om at ingenting blir endret. De synes det er problematisk
  Nok. Oslo Referat Allmøte 14.10.2021 Side 3 av 4
  at lovnader eller avgjørelser ikke fortsetter å gjelde når det blir endringer i ledelsen.
  Videre mener de at selv om ønsket om bedre tilgjengelighet for brukerne via
  enesamtaler fokuserer for mye på nye brukere noe som går på bekostning av «gamle»
  brukere.
  Styreleder Anette måtte forlate møtet før det var ferdig. Hun takket deltakerne for møtet og deres
  åpenhet, og syntes det hadde vært veldig lærerikt og nyttig å høre hvorfor åpnet hus (tidligere
  «innomstikk») oppleves viktig, og hva de synes er problematisk. Det er viktig å fortsette samtalen
  rundt brukermedvirkning og deltagernes forventinger om det. Videre lovet hun å ta dette tilbake til
  styret og de overordnete drøftingene, men påpekte også at det er mange vurderinger og hensyn
  styret må ta.
  Informasjon:
  • Det blir mer åpent hus, men de nøyaktige tidene blir informert om i november nyhetsbrevet.
  • Julebord: mandag 20.12 kl. 17.
  Konklusjon:
  Daglig leder og styreleder tar med seg innspill fra brukerne i arbeidet med videre utvikling av
  senterets tilbud sammen med de ansatte og i dialog med brukerne.
  Den nåværende kontaktmuligheten med styret der eposten kan leses av daglig leder er en
  prøveordning. Saken kommer til å bli drøftet av styret og avgjørelsen formidlet til brukerne så fort
  det lar seg gjøre.

Skriv til oss her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.