Design uten navn (15)

Besøk av ordfører

Mandag 4. desember ønsker vi ordfører Anne Lindboe på besøk .

Anne Lindboe (H) har vært ordfører i Oslo siden oktober 2023. Ordføreren har som mål at Oslo skal være byen som hjelper alle barn å nå drømmene sine. Hun er utdannet lege ved Universitetet i Oslo med spesialisering i barnesykdommer, vært overlege ved Statens barnehus i Oslo og forsker ved Folkehelseinstituttet. I 2012 ble ordfører Lindboe utnevnt av Kongen i statsråd til barneombud, hvor hun var det første ombudet ansatt på åremål for seks år.

Ordfører Lindboe har vært en engasjert stemme i media for å omtale vold mot barn som et folkehelseproblem. Som barneombud uttalte hun følgende i forordet til rapporten «Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes» – Erfaringer fra barn og unge utsatt for vold og overgrep (2018):

Når hverdagen kommer og man skal leve videre i en familie preget av traumene etter et liv med vold, blir mange i stor grad overlatt til seg selv. Særlig markant er fraværet av helsetjenestene, de tjenestene man vil tenke er nærmest til å hjelpe familiene med å bearbeide traumene før de blir ødeleggende for liv og utvikling (…) Mange barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep, forteller om utenforskap og læringstap. Men, det trenger ikke å bli sånn. Mange vil klare seg godt, særlig hvis de får god hjelp. Det forutsetter at vi finner dem, at krenkelsene tar slutt og at de får bearbeidet traumene på en hensiktsmessig måtes.”

Mandag 4. desember har vi gleden av å ta imot ordføreren på besøk hos oss på Nok. Oslo-senteret under julekakebakingen. I den anledning får hun møtt våre ansatte, brukere og våre frivillige i Brukerrådet. Vi ønsker å snakke med henne om hvordan Nok. Oslo – senter mot incest og seksuelle overgrep i Oslo kan bidra til å hjelpe utsatte og pårørende med å bearbeide sine traumer ved å sette ord på sine opplevelser og komme videre i livet.

Vi gjør oppmerksom på at en journalist fra NRK vil være til stede under besøket.

Foto: Oslo kommune / Sturlason

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.